Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Speedparts.pl Monika Wrońska z siedzibą w Lublinie 20-824, Al. Warszawska 102, NIP: 9461575683, Regon: 060189858 zwana dalej Usługodawcą.

Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

 

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w speedparts.pl , zwanego dalej Serwisem w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym danych zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
 2. a) w celu rejestracji w Serwisie;
 3. b) w celu składania i realizacji Zamówienia oraz prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym danych zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
 4. W związku z ciążącym na nas obowiązku prawnym, np. związanym z rachunkowością
 5. W celu realizacji Zamówienia Serwis zbiera następujące dane:

a ) imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

 1. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta:

a ) imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

 1. Serwis oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 1-3 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
 3. a) obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.

b ) sprzedaży, dostawy oraz świadczenia usług Klientom,

c ) obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,

d ) ewentualnego dochodzenia roszczeń,

e ) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

f ) tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności stron Serwisu,

g ) dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

 1. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

a ) marketingu działalności Usługodawcy

b ) otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

 1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Smartlook, Baselinker, .
 2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

a ) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b ) dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

 1. c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

d ) personalizację przekazów marketingowych,

e ) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 1. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
 2. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa wyżej, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
 3. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

 

Korzystamy z Usług odbiorców zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Klientów.

Lista podmiotów :

 1. a)  biuro księgowe

b ) firmy świadczące usługi doręczenia przesyłek,

c ) firmy świadczące usługi szybkich płatności

 

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO.

Prawa i obowiązki Klienta

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: sklep@speedparts.pl lub  skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.
 2. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail )osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres sklep@speedparts.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Speedparts.pl Monika Wrońska, 20-824 Lublin, Al. Warszawska 102
 3. Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Zabezpieczenie danych

 

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie za pomocą certyfikatu SSL.

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: sklep@speedparts.pl